تلفن دفترفروش: 03532241890
تلفن همراه: 09132552125

آدرس: اردکان-میدان شفق
ایمیل: halvayadegar@gmail.com